• Je t'àdore mà Càm's
  oùbliie c'wùe j'tàii diit, c'ey fini ^^('


  ##J'tààdoore gràve ^^'


  Ey ! pàss' sur mon sky' un peu

 • L'àmiitiiée est qùelqùe chose qùi ne s'oùbliie pààs
  Déteste moii, Tràiite moi, màiis poùr moi, tù cerà toùjoùrs ùne àmiie càr hélàs toùt celà est fàùx de ce qùe tù pense ^-^


  Ton blog est sùper !